Achter ieder cijfer over de zorg, zit een mens. Met beiden moet je zorgvuldig omgaan. Daar sta ik voor. Bij mijn projecten is dat steeds het uitgangpunt, bij het Ketenregie PGB, in het ontwikkelen van een sturingsmodel op uitkomsten, de monitor Maatschappelijk Resultaat, als lid van het OTD expertise team van VWS en VNG op terrein van de WMO en beschermd wonen en bij het ontwerpen van het programma van eisen voor het Kwaliteitsvolgsysteem voor verpleeghuizen.

Ik sta, met de opdrachtgevers, voor de uitdaging om het beschikbare geld voor diegene die zorg en ondersteuning nodig hebben zo goed mogelijk te verdelen. Ik laat me hier niet leiden door een perfect bekostigingsmodel of prefab systeem. Samen met gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en overheden bouwen we steeds een simpel sturingssysteem dat helpt bij het halen van een duidelijk doel: goede zorg, die doelmatig wordt geleverd en waarin de cliënt (de ouderen, het kind en het gezin, of de cliënt met een beperking en zijn naasten) centraal staan.

Mijn ervaring en kennis bij het ministerie van VWS waarin ik de zorgzwaartebekostiging heb ontwikkeld in de AWBZ, is hierbij waardevol. Ook was ik betrokken bij het ontwerp en de invoering van de WMO, de stelselherziening en de ontwikkeling richting zorgpakketten die over de grenzen van de traditionele wetten (AWBZ, ZvW, WMO) heen georganiseerd werden.

Bij Achmea maakte ik met het programma Kwaliteit van Zorg de resultaten van zorg zichtbaar en bruikbaar als inkoop informatie. Hierbij telde slechts het resultaat. Kan de mens achter het cijfer na een operatie of een ingreep zijn leven weer oppakken en gezond verder leven? Alleen dan is het doel bereikt, niet wanneer de operatie is geslaagd en de patiënt is overleden.

Zorg zodanig organiseren, inrichten, bekostigen en verantwoorden, zodat zorg mogelijk blijft en beschikbaar, is een terugkerend thema. Cruciaal hierbij is het verbinden van partijen, het informeren en samenwerken met veldpartijen om zo te komen tot het beste resultaat. Ik ken het zorgveld goed en ben op de hoogte van de verhoudingen tussen partijen. Om tot goede besluitvorming te komen weet ik prioriteiten te stellen, ik ben kritisch en analytisch.